Reklamačný formulár

Reklamačný formulár

Internetového obchodu www.parfemydoprania.sk

Asenco s. r. o., Baška 216, Baška 040 16, Slovenská republika
Zákazník
Meno a priezvisko:
Adresa:
Telefónne číslo/ emailová adresa:
Reklamovaný tovar/služba
Číslo dokladu o kúpe, alebo záručného listu:
Názov:
Dátum zakúpenia:
Príslušenstvo:
Popis Závady:

______________________________________________________________________________
Navrhujem aby moja reklamácia bola vybavená nasledujúcim spôsobom /požadované
začiarknite/:
□Výmena tovaru □ Oprava tovaru □ Vrátenie peňazí □ Zľava z kúpnej ceny
□Iné..............................................................
V prípade ak bude reklamácia vybavená vrátením peňazí a ak si želáte zaslať peniaze na bankový účet
uveďte jeho číslo:
V .................................... dňa: …………………

............................................
Podpis zákazníka